Temel Kavramlar

Yapay Zeka (AI)

İnsan zeka süreçlerinin makineler, özellikle de bilgisayar sistemleri tarafından simüle edilmesi.
Temel Kavramlar

Algoritma

Bir bilgisayarın belirli bir görevi verimli bir şekilde yerine getirmek için izlediği bir dizi matematiksel talimat veya kural.
Temel Kavramlar

Artırılmış Zeka

İnsanlar ve yapay zeka arasındaki işbirliğine odaklanarak, insan karar verme sürecini yapay zeka yetenekleriyle geliştirmek.
Temel Kavramlar

Otonom

Bir makine insan rehberliği veya müdahalesi olmadan bağımsız olarak çalışabiliyorsa, otonom olarak kabul edilir.
Temel Kavramlar

Bias (Önyargı)

Yapay zeka modellerinde karar verme ve adaleti etkileyebilecek önyargılar veya yatkınlıklar.
Temel Kavramlar

Bilişsel Hesaplama

İnsan beyninin işleyişini taklit etmek için tasarlanmış yapay zeka sistemleri, doğal, insan benzeri etkileşimi hedefler.
Temel Kavramlar

Hesaplamalı Öğrenme Teorisi

Öğrenmeyi yönlendiren algoritmaları anlamaya odaklanan bir yapay zeka dalı.
Temel Kavramlar

Derin Öğrenme (Deep Learning)

Verileri analiz etmek için birçok katmana sahip sinir ağlarını içeren makine öğreniminin bir alt kümesi.
Temel Kavramlar

Entities

Genellikle yapay zeka tarafından çıkarılan isimler, yerler, tarihler gibi metindeki belirli, tanımlanabilir öğeler.
Temel Kavramlar

Açıklanabilir Yapay Zeka (Explainable AI -XAI)

Yapay zeka sistemleri, şeffaflık için karar alma süreçlerine ilişkin içgörü sağlamak üzere tasarlanmıştır.
Temel Kavramlar

General AI

Çok çeşitli görev ve alanlarda bilişsel işlevler sergileyen yapay zeka.
Temel Kavramlar

Generative AI (Üretken Yapay Zeka)

Gerçek dünya örneklerini taklit eden yeni, orijinal içerik veya veri üretebilen yapay zeka sistemleri.
Temel Kavramlar

Hiperparametre (Hyperparameter)

Öğrenme süreci başlamadan önce değeri ayarlanan ve eğitim aşamasını etkileyen bir parametre.
Temel Kavramlar

Niyet (Intent)

Bir kullanıcının bir sorgu veya ifade aracılığıyla ulaşmayı hedeflediği temel amaç veya hedef.
Temel Kavramlar

Gizli Değişkenler (Latent Variables)

Makine öğrenimi modellerinde gözlemlenebilir verilerden çıkarılan gizli veya gözlemlenemeyen değişkenler.
Temel Kavramlar

Makine Zekası (Machine Intelligence)

Makinelerin verilerden öğrenme ve görevleri yerine getirme yeteneklerini kapsayan geniş bir terimdir.
Temel Kavramlar

Makine Öğrenimi (Machine Learning)

Bilgisayarların açıkça programlanmadan, öğrenme yoluyla hareket etmesini sağlama bilimi.
Temel Kavramlar

Çok Modlu Yapay Zeka

Metin, görüntü ve ses gibi birden fazla veri türünü işleyebilen ve yorumlayabilen yapay zeka sistemleri.
Temel Kavramlar

Doğal Dil Üretimi (NLG)

Yapay zeka kullanarak yapılandırılmış verilerden tutarlı ve bağlamsal olarak ilgili metinler oluşturma.
Temel Kavramlar

Doğal Dil İşleme (NLP)

Yapay zeka alanı, doğal dil aracılığıyla bilgisayarlar ve insanlar arasındaki etkileşime odaklanmıştır.
Temel Kavramlar

Doğal Dil Anlayışı (NLU)

Yapay zekanın insan dilini konuşulduğu veya yazıldığı gibi anlama ve yorumlama yeteneği.
Temel Kavramlar

Aşırı Uyum (Overfitting)

Makine öğreniminde bir modelin eğitim verilerindeki ayrıntıları ve gürültüyü çok iyi öğrendiği bir modelleme hatası.
Temel Kavramlar

Örüntü Tanıma (Pattern Recognition)

Makine öğrenimi algoritmaları kullanılarak verilerdeki örüntülerin ve düzenliliklerin otomatik olarak tanınması.
Temel Kavramlar

Takviyeli Öğrenme (Reinforcement Learning)

Bir ajanın ödüllere ulaşmak için bir ortamda eylemlerde bulunarak karar vermeyi öğrendiği bir makine öğrenimi türü.
Temel Kavramlar

Güçlü Yapay Zeka

Bilgiyi insan zekasından ayırt edilemeyecek şekilde anlama, öğrenme ve uygulama yeteneğine sahip yapay zeka.
Temel Kavramlar

Gözetimli Öğrenme

Modellerin etiketli veriler üzerinde eğitildiği ve girdilerden sonuçları tahmin etmeyi öğrendiği bir makine öğrenimi yaklaşımı.
Temel Kavramlar

Token

NLP'deki en küçük işlem birimi, modele bağlı olarak bir kelime, bir kelimenin parçası veya bir karakter olabilir.
Temel Kavramlar

Turing Testi

Bir makinenin bir insanınkinden ayırt edilemeyen akıllı davranışlar sergileme yeteneğinin test edilmesi.
Temel Kavramlar

Gözetimsiz Öğrenme

Modellerin açık talimatlar olmaksızın etiketsiz verilerden örüntüler öğrendiği bir makine öğrenimi türü.
Temel Kavramlar

Varyans

Makine öğreniminde, modelin tahminlerinin ortalama tahminden farklı olduğu miktar, eğitim verilerine duyarlılığı yansıtır.
Temel Kavramlar

Zayıf Yapay Zeka

İnsan zekasının genel bilişsel yeteneklerinden yoksun, belirli bir görev için tasarlanmış ve eğitilmiş yapay zeka.
Temel Kavramlar

Yakın Gelişim Alanı

Eğitim psikolojisinden AI'a uygulanan, bir AI'ın rehberlikle gerçekleştirebileceği ancak bağımsız olarak gerçekleştiremeyeceği görevlere atıfta bulunan bir kavram.