Kategoriler

Teknikler ve Yöntemler

Çekişmeli Makine Öğrenimi

Model doğruluğunu artırmak için kasıtlı olarak zorlayıcı girdilerle eğitim yaparak yapay zeka sağlamlığını geliştirir.
Uygulamalar

Ajanlar (Agents)

Dijital asistanlara benzer şekilde, çeşitli alanlardaki görevleri otonom olarak yerine getirebilen yapay zeka varlıkları.
Temel Kavramlar

Yapay Zeka (AI)

İnsan zeka süreçlerinin makineler, özellikle de bilgisayar sistemleri tarafından simüle edilmesi.
Genel

Yapay Zeka (AI) Eğitmeni

Çıktılar hakkında geri bildirim sağlayarak ve öğrenmeye rehberlik ederek yapay zeka modellerini iyileştiren ve geliştiren uzmanlar.
Temel Kavramlar

Algoritma

Bir bilgisayarın belirli bir görevi verimli bir şekilde yerine getirmek için izlediği bir dizi matematiksel talimat veya kural.
Teknikler ve Yöntemler

Hizalama (Alignment)

YZ davranışlarının ve çıktılarının insan etik standartlarına ve niyetlerine uygun olmasını sağlama süreci.
Model Bileşenleri

API (Application Programming Interface)

Farklı yazılım uygulamalarının iletişim kurmasını ve birlikte çalışmasını sağlayan arayüzler.
Model Bileşenleri

Yapay Sinir Ağı (Artificial Neural Network)

İnsan beynindeki biyolojik sinir ağlarından belli belirsiz esinlenen bilgi işlem sistemleri.
Teknikler ve Yöntemler

Dikkat (Attention)

Yapay zekada modellerin farklı bilgi parçalarının önemini tartmasına olanak tanıyan bir mekanizma.
Teknikler ve Yöntemler

Dikkat Mekanizması (Attention Mechanism)

Yapay zekada, modellerin girdi verilerinin ilgili kısımlarına odaklanmasına yardımcı olan ve alaka düzeyini artıran bir teknik.
Temel Kavramlar

Artırılmış Zeka

İnsanlar ve yapay zeka arasındaki işbirliğine odaklanarak, insan karar verme sürecini yapay zeka yetenekleriyle geliştirmek.
Temel Kavramlar

Otonom

Bir makine insan rehberliği veya müdahalesi olmadan bağımsız olarak çalışabiliyorsa, otonom olarak kabul edilir.
Teknikler ve Yöntemler

Otoregresyon

Zaman serisi verilerindeki geçmiş sonuçlara dayanarak gelecekteki davranışları tahmin eden istatistiksel bir model.
Model Bileşenleri

Otoregresif Model

Gelecekteki değerleri tahmin etmek için önceki zaman noktalarını kullanan modeller, zaman serisi tahmininde yaygındır.
Teknikler ve Yöntemler

Geri Yayılım

Yapay sinir ağlarının eğitiminde kullanılan, ağırlıkları hata oranlarına göre ayarlayan bir yöntem.
Teknikler ve Yöntemler

Geri Zincirleme

Nihai hedefle başlayan ve çözüm yolunu belirlemek için geriye doğru çalışan bir akıl yürütme yöntemi.
Teknikler ve Yöntemler

Bandit Optimizasyonu

Yeni seçeneklerin keşfedilmesi ve bilinen ödüllerden yararlanılmasını dengelemek için bir strateji.
Teknikler ve Yöntemler

Beam Search (Işın Arama)

Modellerdeki en olası sonuç dizilerini verimli bir şekilde bulan bir arama algoritması.
Temel Kavramlar

Bias (Önyargı)

Yapay zeka modellerinde karar verme ve adaleti etkileyebilecek önyargılar veya yatkınlıklar.
Genel

Büyük Veri

Örüntüleri, eğilimleri ve ilişkileri ortaya çıkarmak için hesaplamalı olarak analiz edilen son derece büyük veri setleri.
Model Bileşenleri

Sınırlayıcı Kutu (Bounding Box)

Görsel işlemede nesnelerin görüntü içindeki konumunu tanımlamak için kullanılan dikdörtgen bir kenarlık.
Teknikler ve Yöntemler

Chain-of-thought ( Düşünce Zinciri)

Yapay zekayı karmaşık sorunları yönetilebilir adımlara ayırmaya teşvik eden bir prompt stratejisi.
Uygulamalar

Chatbot

Genellikle internet üzerinden insan kullanıcılarla konuşmayı simüle etmek için tasarlanmış bilgisayar programları.
Uygulamalar

ChatGPT

OpenAI tarafından geliştirilen ve verilen istemlere göre insan benzeri metin yanıtları oluşturabilen bir yapay zeka.
Temel Kavramlar

Bilişsel Hesaplama

İnsan beyninin işleyişini taklit etmek için tasarlanmış yapay zeka sistemleri, doğal, insan benzeri etkileşimi hedefler.
Teknikler ve Yöntemler

Completion

Yapay zeka tarafından belirli bir girdiye veya isteme yanıt olarak üretilen ve düşünce sürecini tamamlayan çıktı.
Temel Kavramlar

Hesaplamalı Öğrenme Teorisi

Öğrenmeyi yönlendiren algoritmaları anlamaya odaklanan bir yapay zeka dalı.
Model Bileşenleri

Bağlamsal Gömme

Kelimelerin veya ifadelerin, içinde bulundukları bağlamı dikkate alan temsilleri.
Model Bileşenleri

Bağlam Penceresi

Bir modelin bir yanıt veya tahmin oluştururken dikkate alabileceği geçmiş girdi aralığı.
Teknikler ve Yöntemler

Özdeşlik Çözümleme

NLP'de bir metinde hangi kelimelerin aynı varlığa atıfta bulunduğunu belirleme görevi.
Çeşitli

Corpus

Veri derlemek ve makine öğrenimi modellerini eğitmek için kullanılan geniş bir metin koleksiyonu.
Uygulamalar

CRM (Customer Relationship Management)

Etkileşimleri geliştirmek için yapay zekanın müşteri ilişkileri yönetimine entegre edilmesi.
Teknikler ve Yöntemler

Veri Büyütme (Data Augmentation)

Hafifçe değiştirilmiş kopyalar ekleyerek eğitim verisi miktarını artırmaya yönelik bir teknik.
Teknikler ve Yöntemler

Veri Madenciliği (Data Mining)

Yeni bilgiler üretmek ve gizli kalıpları bulmak için büyük veri tabanlarını inceleme uygulaması.
Çeşitli

Veri Gizliliği (Data Privacy)

Kişisel veya hassas verilerin kötüye kullanılmamasını veya ifşa edilmemesini sağlamaya yönelik tedbirler ve uygulamalar.
Çeşitli

Veri Bilimi (Data Science)

Verilerden bilgi elde etmek için bilimsel yöntemleri kullanan disiplinler arası bir alan.
Çeşitli

Veri Seti (Dataset)

Yapay zeka modellerini eğitmek veya test etmek için özel olarak hazırlanmış ve yapılandırılmış bir veri koleksiyonu.
Teknikler ve Yöntemler

Decoding Rules

Bir dil modelinin iç temsillerini çıktıya nasıl çevireceğini belirleyen yönergeler.
Temel Kavramlar

Derin Öğrenme (Deep Learning)

Verileri analiz etmek için birçok katmana sahip sinir ağlarını içeren makine öğreniminin bir alt kümesi.
Teknikler ve Yöntemler

Bağlılık Ayrıştırması (Dependency Parsing)

Kelimeler arasındaki ilişkileri anlamak için bir cümlenin gramer yapısını analiz etme.
Çeşitli

Deployment

Bir yapay zeka modelini gerçek dünya uygulamalarında veya sistemlerinde kullanılabilecek hale getirme süreci.
Uygulamalar

Diyalog Sistemi (Dialogue System)

Doğal dil işleme kullanarak insanlarla sohbet etmek için tasarlanmış yapay zeka teknolojileri.
Model Bileşenleri

Discriminator (Ayırt Edici)

Gerçek veriyi sahteden ayıran üretken bir düşman ağının bileşeni.
Teknikler ve Yöntemler

Dağıtılmış Eğitim (Distributed Training)

Yapay zeka modeli eğitiminin birden fazla bilgisayara veya sunucuya yayıldığı bir yöntem.
Model Bileşenleri

Embeddings

Yapay zeka işlemleri için semantik anlamı yakalayan kelime veya kelime öbeklerinin yoğun vektör temsilleri.
Model Bileşenleri

Encoder

Girdi verilerini işleyen ve kullanılabilir bir biçime dönüştüren bir model bileşeni.
Uygulamalar

Kurumsal Yapay Zeka (Enterprise AI)

İş süreçlerini ve sonuçlarını iyileştirmek için yapay zeka teknolojilerinin uygulanması.
Temel Kavramlar

Entities

Genellikle yapay zeka tarafından çıkarılan isimler, yerler, tarihler gibi metindeki belirli, tanımlanabilir öğeler.
Teknikler ve Yöntemler

Entity Annotation

Metni varlıklar hakkında bilgi ile etiketleme, veri yapısını geliştirme süreci.
Teknikler ve Yöntemler

Entity Extraction

Metindeki adlandırılmış varlıkların tanımlanması ve önceden tanımlanmış kategorilere sınıflandırılması.
Çeşitli

Etik Yapay Zeka Olgunluk Modeli (Ethical AI Maturity Model)

AI sistemlerinin etik gelişimini ve dağıtımını değerlendirmek ve yönlendirmek için bir çerçeve.
Teknikler ve Yöntemler

Değerlendirme Metrikleri (Evaluation Metrics)

Yapay zeka modellerinin performansını ve etkinliğini değerlendirmek için kullanılan nicel ölçütler.
Temel Kavramlar

Açıklanabilir Yapay Zeka (Explainable AI -XAI)

Yapay zeka sistemleri, şeffaflık için karar alma süreçlerine ilişkin içgörü sağlamak üzere tasarlanmıştır.
Teknikler ve Yöntemler

Extractive Summarization ( Çıkarımsal Özetleme)

Anahtar cümleleri veya parçaları doğrudan kaynak metinden çıkararak özetler oluşturmak.
Teknikler ve Yöntemler

Özellik Çıkarımı (Feature Extraction)

Model eğitimini ve performansını iyileştirmek için verilerden yararlı bilgilerin belirlenmesi ve izole edilmesi.
Teknikler ve Yöntemler

Few-Shot Learning (Az Vuruşlu Öğrenme)

Bir modelin çok az sayıda örnekten öğrenme ve genelleme yeteneği.
Teknikler ve Yöntemler

Fine-Grained Control

Bir yapay zeka modelinin çıktısını veya davranışını belirli kriterlere göre hassas bir şekilde ayarlama yeteneği.
Teknikler ve Yöntemler

Fine Tuning (İnce Ayar)

Önceden eğitilmiş bir modeli belirli bir görev veya veri kümesinde iyi performans gösterecek şekilde ayarlama süreci.
Teknikler ve Yöntemler

İleri Zincirleme (Forward Chaining)

Bilinen gerçeklerle başlayan ve yeni sonuçlara ulaşmak için kuralları uygulayan mantıksal bir akıl yürütme yöntemi.
Model Bileşenleri

Foundational Model (Temel Model)

Geniş bir veri kümesi üzerinde eğitilmiş, birden fazla görevi yerine getirebilen büyük, çok yönlü bir yapay zeka modeli.
Temel Kavramlar

General AI

Çok çeşitli görev ve alanlarda bilişsel işlevler sergileyen yapay zeka.
Teknikler ve Yöntemler

Generation

Öğrenilen kalıplara ve verilere dayalı olarak metin veya görüntü gibi yeni içerik üretme süreci.
Model Bileşenleri

Çekişmeli Üretici Ağ (Generative Adversarial Network - GAN)

Ağlar arasında rekabetçi bir süreç yoluyla üretken modellerin eğitimi için bir çerçeve.
Temel Kavramlar

Generative AI (Üretken Yapay Zeka)

Gerçek dünya örneklerini taklit eden yeni, orijinal içerik veya veri üretebilen yapay zeka sistemleri.
Model Bileşenleri

Generative model (Üretken Model)

Eğitim verilerine benzer yeni veri örnekleri oluşturabilen bir tür yapay zeka modeli.
Model Bileşenleri

Generative pre-trained transformer (GPT)

Tutarlı ve bağlamsal olarak ilgili metin üretme konusunda uzmanlaşmış bir tür yapay zeka modeli.
Model Bileşenleri

Generator (Jeneratör)

GAN'larda veri oluşturan bileşen, gerçek veriyi mümkün olduğunca yakından taklit etmeyi amaçlar.
Model Bileşenleri

GPT-3 (Generative Pre-trained Transformer 3)

OpenAI'nin gelişmiş metin oluşturma yetenekleriyle bilinen üretken modelinin üçüncü yinelemesi.
Teknikler ve Yöntemler

Açgözlü algoritma (Greedy Algorithm)

Küresel bir optimum bulmak için her adımda yerel olarak en uygun seçimi yapan optimizasyon algoritmaları.
Teknikler ve Yöntemler

Halüsinasyon (Hallucination)

Yapay zeka, genellikle eğitim verisi sorunları nedeniyle gerçeğe dayanmayan bilgiler ürettiğinde.
Teknikler ve Yöntemler

Sezgisel Algortima (Heuristics)

Çözüm üretmek için pratik yöntemler veya çeşitli kısayollar kullanan problem çözme yaklaşımları.
Temel Kavramlar

Hiperparametre (Hyperparameter)

Öğrenme süreci başlamadan önce değeri ayarlanan ve eğitim aşamasını etkileyen bir parametre.
Teknikler ve Yöntemler

Çıkarım (Inference)

Eğitilmiş bir modelin yeni, görülmemiş verilere dayalı tahminler veya kararlar vermek için kullanıldığı aşama.
Teknikler ve Yöntemler

Bilgi Çıkarımı (Information Extraction)

Yapılandırılmamış metin verilerinden otomatik olarak yapılandırılmış bilgi çıkarma işlemi.
Uygulamalar

InstructGPT

İstemlerdeki talimatları takip etmek ve daha spesifik yanıtlar üretmek için eğitilmiş bir GPT çeşidi.
Temel Kavramlar

Niyet (Intent)

Bir kullanıcının bir sorgu veya ifade aracılığıyla ulaşmayı hedeflediği temel amaç veya hedef.
Teknikler ve Yöntemler

Ortak Olasılık (Joint Probability)

Olasılıklı bir modelde iki olayın aynı anda gerçekleşme olasılığı.
Çeşitli

Bilgi Tabanı (Knowledge Base)

Yapay zekada cevaplar veya bağlamsal bilgiler sağlamak için kullanılan merkezi bir bilgi deposu.
Teknikler ve Yöntemler

Bilgi Temsili (Knowledge Representation)

Yapay zeka sistemlerinin karmaşık görevleri çözmek için bilgiyi modelleme, depolama ve geri getirme yöntemi.
Çeşitli

Label (Etiket)

Bir veri parçasına uygulanan ve denetimli öğrenme için doğru çıktıyı gösteren bir etiket veya ek açıklama.
Model Bileşenleri

Dil Modeli (Language Model)

İstatistiksel olasılıklara dayalı olarak insan dilini anlayan, yorumlayan ve üreten yapay zeka.
Model Bileşenleri

Büyük Dil Modelleri (LLM)

Büyük miktarda metin verisi üzerinde eğitilmiş, metni anlama ve üretme yeteneğine sahip kapsamlı bir model.
Temel Kavramlar

Gizli Değişkenler (Latent Variables)

Makine öğrenimi modellerinde gözlemlenebilir verilerden çıkarılan gizli veya gözlemlenemeyen değişkenler.
Teknikler ve Yöntemler

Linguistic Annotation

Metnin analizine yardımcı olmak için metne dilbilimsel bilgilerle ilgili meta veri ekleme işlemi.
Teknikler ve Yöntemler

Low Rank Adaption (LoRA)

Büyük modellere bellek ve hesaplama açısından verimli bir şekilde ince ayar yapmak için bir teknik.
Temel Kavramlar

Makine Zekası (Machine Intelligence)

Makinelerin verilerden öğrenme ve görevleri yerine getirme yeteneklerini kapsayan geniş bir terimdir.
Temel Kavramlar

Makine Öğrenimi (Machine Learning)

Bilgisayarların açıkça programlanmadan, öğrenme yoluyla hareket etmesini sağlama bilimi.
Uygulamalar

Makine Çevirisi (Machine Translation)

Metin veya konuşmayı bir dilden diğerine otomatik olarak çevirmek için yazılım kullanımı.
Teknikler ve Yöntemler

Markov Karar Süreci (Markov Decision Process)

Rastgele sonuçların olduğu durumlarda karar vermenin modellenmesi için matematiksel bir çerçeve.
Teknikler ve Yöntemler

Masked Language Modeling (Maskeli Dil Modelleme)

Girdideki bazı kelimelerin gizlendiği ve modelin bunları tahmin ettiği bir eğitim tekniği.
Model Bileşenleri

Maksimum Yanıt Uzunluğu (Maximum Response Length)

Bir modelin tek bir komuta yanıt olarak üretebileceği en büyük metin veya veri miktarı.
Model Bileşenleri

Model

Verileri kullanarak belirli görevleri yerine getirmek üzere eğitilmiş, gerçek dünyadaki bir sürecin matematiksel temsili.
Model Bileşenleri

Model Mimarisi

Katmanları ve düğümleri de dahil olmak üzere bir makine öğrenimi modelinin özel düzeni ve yapısı.
Çeşitli

Model Kartı (Model Card)

Bir makine öğrenimi modelinin amacı ve performansı hakkında temel bilgiler sağlayan kapsamlı bir belge.
Uygulamalar

Moderasyon Araçları

Yapay zeka sistemlerinin davranışlarını izlemek ve yönetmek için tasarlanmış araçlar, kurallara uymalarını sağlar.
Temel Kavramlar

Çok Modlu Yapay Zeka

Metin, görüntü ve ses gibi birden fazla veri türünü işleyebilen ve yorumlayabilen yapay zeka sistemleri.
Teknikler ve Yöntemler

Çok Görevli Öğrenme (MTL)

Bir yapay zeka modelini aynı anda birden fazla görev üzerinde eğiterek görevler arasındaki ortaklıklardan yararlanma.
Uygulamalar

Çok Turlu Diyalog

Katılımcıların birden fazla mesaj dizisini değiş tokuş ettiği ve bağlamın anlaşılmasını gerektiren konuşmalar.
Teknikler ve Yöntemler

Adlandırılmış Varlık Tanıma (NER)

Metindeki anahtar bilgileri (varlıkları) önceden tanımlanmış kategoriler halinde tanımlama ve sınıflandırma süreci.
Temel Kavramlar

Doğal Dil Üretimi (NLG)

Yapay zeka kullanarak yapılandırılmış verilerden tutarlı ve bağlamsal olarak ilgili metinler oluşturma.
Temel Kavramlar

Doğal Dil İşleme (NLP)

Yapay zeka alanı, doğal dil aracılığıyla bilgisayarlar ve insanlar arasındaki etkileşime odaklanmıştır.
Temel Kavramlar

Doğal Dil Anlayışı (NLU)

Yapay zekanın insan dilini konuşulduğu veya yazıldığı gibi anlama ve yorumlama yeteneği.
Model Bileşenleri

Sinir Ağı (Neural Network)

Verilerdeki ilişkileri tanımak için insan beyninin işlemlerini taklit eden bir dizi algoritma.
Teknikler ve Yöntemler

Çevrim dışı Pekiştirmeli Öğrenme (RL)

Çevre ile daha fazla etkileşim olmadan sabit bir veri kümesinden optimum eylemleri öğrenme.
Teknikler ve Yöntemler

Tek Atış / Birkaç Atış (One-Shot / Few-Shot)

Modelin sırasıyla bir veya birkaç örnekten öğrendiği öğrenme teknikleri.
Teknikler ve Yöntemler

One-Shot Learning

Bir modelin tek bir örnekten veya birkaç örnekten bilgi öğrenme yeteneği.
Teknikler ve Yöntemler

Çevrim içi Öğrenme (Online Learning)

Yeni veriler geldikçe modelin sürekli olarak güncellendiği bir model eğitim yaklaşımı.
Çeşitli

OpenAI

İnsanlığın yararı için dost yapay zeka geliştirmeye ve teşvik etmeye odaklanan bir yapay zeka araştırma laboratuvarı.
Temel Kavramlar

Aşırı Uyum (Overfitting)

Makine öğreniminde bir modelin eğitim verilerindeki ayrıntıları ve gürültüyü çok iyi öğrendiği bir modelleme hatası.
Teknikler ve Yöntemler

Aşırı Kullanım Cezası (Overuse Penalty)

Üretken yapay zeka modellerinde tekrarlayan veya aşırı benzer yanıtları engellemek için bir teknik.
Model Bileşenleri

Parametre

Bir modelde eğitim verilerinden öğrenilen ve modelin çıktısını belirleyen bir değişken.
Teknikler ve Yöntemler

Konuşma Parçası Etiketleme (POS)

Bir metindeki bir kelimeyi konuşmanın belirli bir bölümüne karşılık gelecek şekilde işaretleme işlemi.
Temel Kavramlar

Örüntü Tanıma (Pattern Recognition)

Makine öğrenimi algoritmaları kullanılarak verilerdeki örüntülerin ve düzenliliklerin otomatik olarak tanınması.
Uygulamalar

Eklentiler / Araçlar

Bir AI sisteminin veya uygulamasının işlevselliğini genişleten veya geliştiren ek yazılım bileşenleri.
Uygulamalar

Tahmine Dayalı Analitik

Gelecekteki sonuçların olasılığını belirlemek için verilerin, istatistiksel algoritmaların ve makine öğrenimi tekniklerinin kullanılması.
Model Bileşenleri

Tahmine Dayalı Model

Geçmiş verilerde bulunan kalıplara dayanarak gelecekteki bilinmeyen olaylar hakkında tahminlerde bulunan bir model.
Teknikler ve Yöntemler

Yapay Zekada Ön Eğitim (Pre-training)

Bir modelin göreve özel eğitimden önce büyük, genel bir veri kümesinden öğrendiği ilk eğitim aşaması.
Teknikler ve Yöntemler

İstem (Prompt)

Bir yapay zeka modeline verilen, belirli bir yanıt veya çıktı türünü ortaya çıkarmak için tasarlanmış bir metin girdisi.
Teknikler ve Yöntemler

Prompt Mühendisliği

Yapay zeka modelleriyle etkili bir şekilde iletişim kurmak ve onlardan istenen yanıtları almak için prompt hazırlama sanatı.
Teknikler ve Yöntemler

Hızlı Enjeksiyon (Prompt Injection)

Özel olarak hazırlanmış girdiler aracılığıyla yapay zeka sistemlerinin davranışlarını etkilemek veya manipüle etmek için kullanılan bir teknik.
Teknikler ve Yöntemler

Yakın Politika Optimizasyonu (PPO)

Politika öğrenmede keşif ve sömürüyü dengeleyen bir takviye öğrenme algoritması.
Çeşitli

Python

Yapay zeka geliştirmede yaygın olarak kullanılan, açık sözdizimi ve okunabilirliği ile bilinen yüksek seviyeli bir programlama dili.
Uygulamalar

QA (Soru Yanıtlama)

İnsanlar tarafından doğal bir dilde sorulan soruları otomatik olarak yanıtlayan bir sistem.
Teknikler ve Yöntemler

Sorgu

Bir veritabanına, arama motoruna veya yapay zeka modeline yapılan bilgi veya eylem talebi.
Model Bileşenleri

Tekrarlayan Sinir Ağı (RNN)

Metin veya zaman serileri gibi veri dizilerini işlemek için çok uygun bir sinir ağı türü.
Teknikler ve Yöntemler

Düzenlileştirme (Regularization)

Eğitim süreci sırasında karmaşık modelleri cezalandırarak aşırı uyumu önlemek için kullanılan teknikler.
Temel Kavramlar

Takviyeli Öğrenme (Reinforcement Learning)

Bir ajanın ödüllere ulaşmak için bir ortamda eylemlerde bulunarak karar vermeyi öğrendiği bir makine öğrenimi türü.
Teknikler ve Yöntemler

İnsan Geri Bildiriminden Takviyeli Öğrenim (RLHF)

Modellerin insan değerlendiricilerden gelen geri bildirimlere göre rafine edildiği eğitim yaklaşımı.
Teknikler ve Yöntemler

Yanıt Kalitesi

Bir yapay zeka sisteminin yanıtlarının alaka düzeyi, tutarlılık ve doğruluk kriterlerini ne kadar iyi karşıladığının değerlendirilmesi.
Teknikler ve Yöntemler

Retrieval Augmented Generation (RAG)

Bilgilendirilmiş yanıtlar üretmek için ilgili bilgilerin alınmasını üretici modellerle birleştirmek.
Model Bileşenleri

Bilgi Getirimi (Retrieval Model)

Karar vermeyi veya yanıtları desteklemek için büyük bir veri kümesinden ilgili bilgileri alan bir model.
Model Bileşenleri

Ödül Modelleri (Reward Models)

Öğrenmeyi istenen sonuçlara doğru yönlendirmek için pekiştirmeli öğrenmede potansiyel eylemleri veya yanıtları değerlendiren modeller.
Çeşitli

Sandbox Ortamı (Sandbox Environment)

Üretim ortamını etkilemeden test edilmemiş kod değişikliklerini ve denemeleri izole eden bir test ortamı.
Teknikler ve Yöntemler

Ölçeklendirme Yasaları (Scaling Laws)

Yapay zeka modellerinin boyutu arttıkça, performanslarının öngörülebilir kalıplara göre geliştiğine dair gözlemler.
Teknikler ve Yöntemler

Self-Attention

Modellerin girdi verilerinin farklı bölümlerinin önemini birbirlerine göre tartmasına olanak tanıyan bir mekanizma.
Teknikler ve Yöntemler

Semantik Etiketleme

İçeriğe anlamsal meta veri ekleme süreci, yapay zekanın bilgiyi anlamasını ve işlemesini kolaylaştırır.
Uygulamalar

Semantik Arama

Daha alakalı sonuçlar üretmek için bir kullanıcının sorgusunun arkasındaki bağlamı ve amacı anlayan arama teknolojisi.
Teknikler ve Yöntemler

Semantik Benzerlik

Çeşitli NLP görevlerinde kullanılan, iki metin parçasının anlam açısından ne kadar ilişkili olduğunun ölçüsü.
Uygulamalar

Duygu Analizi

Yazarın tutumunu belirlemek için metinde ifade edilen görüşleri tanımlama ve kategorize etme hesaplama görevi.
Teknikler ve Yöntemler

Dizi Oluşturma

Yapay zeka modellerinin, öğrenilen kalıplara dayalı olarak metin oluşturmadaki kelimeler gibi bir dizi öğe ürettiği süreç.
Model Bileşenleri

Sequence-to-Sequence (Seq2Seq) Modeller

Dizileri bir alandan diğerine dönüştüren, genellikle çeviri ve özetlemede kullanılan modeller.
Temel Kavramlar

Güçlü Yapay Zeka

Bilgiyi insan zekasından ayırt edilemeyecek şekilde anlama, öğrenme ve uygulama yeteneğine sahip yapay zeka.
Teknikler ve Yöntemler

Gözetimli İnce Ayarlama

Bir modelin belirli görevler üzerindeki performansını etiketli verilerle daha fazla eğiterek iyileştirme süreci.
Çeşitli

Sistem Mesajı

Kullanıcı etkileşimlerini yönlendirmek için diyalogsal yapay zeka sistemlerinde kullanılan önceden tanımlanmış mesajlar veya istemler.
Temel Kavramlar

Gözetimli Öğrenme

Modellerin etiketli veriler üzerinde eğitildiği ve girdilerden sonuçları tahmin etmeyi öğrendiği bir makine öğrenimi yaklaşımı.
Teknikler ve Yöntemler

Sistem İstemcisi

Bir yapay zeka modelinin davranışını yönlendiren, girdiyi nasıl işlediğini ve yanıt verdiğini etkileyen dahili ipuçları veya talimatlar.
Çeşitli

Test Verisi

Eğitim verilerinden ayrı olarak, eğitimden sonra bir makine öğrenimi modelinin performansını değerlendirmek için kullanılan bir veri kümesi.
Teknikler ve Yöntemler

Metin Sınıflandırma

Spam algılama ve duygu analizi gibi uygulamalarda kullanılan, metne önceden tanımlanmış kategoriler atama görevi.
Temel Kavramlar

Token

NLP'deki en küçük işlem birimi, modele bağlı olarak bir kelime, bir kelimenin parçası veya bir karakter olabilir.
Teknikler ve Yöntemler

Konu Modelleme

Bir belge koleksiyonu içindeki soyut konuları keşfetmek, içerik organizasyonuna ve keşfine yardımcı olmak için istatistiksel bir model.
Teknikler ve Yöntemler

Eğitim

Bir makine öğrenimi modeline, tipik olarak büyük bir veri kümesine maruz bırakarak tahminler veya kararlar vermeyi öğretme süreci.
Çeşitli

Eğitim Verisi

Özellikle bir makine öğrenimi modelini eğitmek için kullanılan, öğrenme kalıpları ve davranışları için örnekler içeren veri kümesi.
Teknikler ve Yöntemler

Aktarım Öğrenme

Makine öğreniminde farklı ancak ilgili bir problemi çözmek için bir problemi çözerken kazanılan bilgiden yararlanma.
Model Bileşenleri

Transformer

Sıralı veri içeren görevlerde performansı artırmak için öz dikkat mekanizmalarını kullanan bir model mimarisi.
Model Bileşenleri

Transformer Çözücüsü

Bir transformatör modelinin kodlanmış bilgilere dayalı çıkış dizileri üretmekten sorumlu bileşeni.
Model Bileşenleri

Transformer'lar

Doğal dil işleme (NLP) alanında devrim yaratan bir derin öğrenme modelleri sınıfı.
Temel Kavramlar

Turing Testi

Bir makinenin bir insanınkinden ayırt edilemeyen akıllı davranışlar sergileme yeteneğinin test edilmesi.
Temel Kavramlar

Gözetimsiz Öğrenme

Modellerin açık talimatlar olmaksızın etiketsiz verilerden örüntüler öğrendiği bir makine öğrenimi türü.
Teknikler ve Yöntemler

Upstream Sampling

Birden fazla çıktının üretildiği ve en iyisinin belirli kriterlere göre seçildiği üretken yapay zeka tekniği.
Uygulamalar

Kullanıcı Arayüzü

Bir insanın bir bilgisayar, uygulama ya da makine ile etkileşime girdiği, genellikle kullanım kolaylığına odaklanan araçlardır.
Teknikler ve Yöntemler

Doğrulama

Bir modelin performansını, doğruluğunu ölçmek için eğitimde kullanılmayan verilerin ayrı bir kısmı ile değerlendirme süreci.
Çeşitli

Doğrulama Verisi

Model parametrelerini ayarlamak ve aşırı uyumu önlemek için eğitim veri kümesinden ayrı olarak ayarlanan veriler, modelin genellenebilirliğini sağlar.
Temel Kavramlar

Varyans

Makine öğreniminde, modelin tahminlerinin ortalama tahminden farklı olduğu miktar, eğitim verilerine duyarlılığı yansıtır.
Teknikler ve Yöntemler

Variation (Varyasyon)

Doğal dil değişkenliğini anlamada önemli olan, aynı niyeti veya anlamı taşıyan farklı ifadeler veya deyimler.
Teknikler ve Yöntemler

Vektör Temsili

Kelimelerin veya ifadelerin sayısal vektörler olarak kodlanması, yapay zeka modelleri tarafından matematiksel işlemlere ve karşılaştırmalara olanak sağlar.
Çeşitli

Vektör Deposu

Benzerlik aramalarını kolaylaştıran, verilerin vektör temsillerini depolamak ve almak için özel bir veritabanı.
Temel Kavramlar

Zayıf Yapay Zeka

İnsan zekasının genel bilişsel yeteneklerinden yoksun, belirli bir görev için tasarlanmış ve eğitilmiş yapay zeka.
Teknikler ve Yöntemler

Kelime Gömülmesi

NLP'de kelimelerin yüksek boyutlu bir uzayda vektörler olarak temsil edildiği ve anlamsal benzerliği yakalayan bir teknik.
Çeşitli

Yeoman's Work

Genellikle tekrar eden veya yüksek düzeyde çaba ve güvenilirlik gerektiren nitelikte gayretli, sıkı çalışmaya atıfta bulunur.
Teknikler ve Yöntemler

Zero-Shot Learning

Bir modelin açıkça eğitilmediği görevleri doğru bir şekilde yerine getirme yeteneği, genellemeyi gösterir.
Temel Kavramlar

Yakın Gelişim Alanı

Eğitim psikolojisinden AI'a uygulanan, bir AI'ın rehberlikle gerçekleştirebileceği ancak bağımsız olarak gerçekleştiremeyeceği görevlere atıfta bulunan bir kavram.